Odszkodowania za gradobicie upraw w sadzie

odszkodowanie za gradobicie w sadzie

W Twoim sadzie wystąpił grad, przymrozek, susza? Zastanawiasz się co zrobić, aby uzyskać odszkodowanie z tego tytułu? W Twojej ocenie ubezpieczyciel wypłacił za niskie odszkodowanie za gradobicie, suszę, przymrozki? Uważasz, że ubezpieczyciel dokonał niezrozumiałych dla Ciebie potrąceń? Nie zwlekaj i już teraz zwróć się do naszej kancelarii.

Przeprowadzimy Cię przez wszystkie etapy postępowania likwidacyjnego. Udzielimy pomocy w zgłoszeniu szkody, sporządzimy odwołanie, reklamacji. Zapewnimy reprezentację przed sądem cywilnym – aż do uzyskania wypłaty maksymalnej kwoty odszkodowania. Przeanalizujemy Twoją sprawę, wskażemy jakiej wysokości przysługuje Ci dopłata odszkodowania oraz przedstawimy naszą koncepcję działania.

Odszkodowanie powinno sfinansować całkowity uszczerbek majątkowy, jaki w Twoich uprawach spowodowały grad, przymrozek lub susza. Jeżeli uważasz, że ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie – skontaktuj się z nami lub wyślij zgłoszenie przez formularz kontaktowy.

Wypełnij krótki formularz i dołącz akta likwidacji szkody. Nasz zespół radców prawnych dokona profesjonalnej analizy wysokości odszkodowania, które Ci przysługuje.

Kim jesteśmy i jakie są zasady współpracy?

Naszą kancelarię tworzy zespół doświadczonych i wykwalifikowanych radców prawnych. Specjalizujemy się w dochodzeniu odszkodowań za szkody spowodowane gradobiciem, przymrozkami, suszą w uprawach sadowniczych. Bogate doświadczenie zdobywane w trakcie prowadzenia spraw „gradowych” sprawia, że mamy ogromną wiedzę na temat sposobów działania ubezpieczycieli. Dzięki temu jesteśmy w stanie podjąć właściwe kroki i zastosować skuteczną argumentację – w celu zmiany decyzji ubezpieczyciela z korzyścią dla naszego klienta.

Naszym atutem jest to, że wykorzystujemy szeroką, specjalistyczną wiedzę praktyczną z zakresu wpływu gradobicia na uprawę sadowniczą. W szczególnosci:

  • negatywnch skutki gradobicia na wegetację drzew,
  • konieczności podjęcia działań prewencyjno-zapobiegawczych po wystąpieniu gradu,
  • konieczności poniesienia kosztów zakupu środków ochrony celem regeneracji,
  • konieczności poniesienia dodatkowych kosztów „przerywki”
  • konieczności poniesienia dodatkowych kosztów zbioru, kosztów sortowania,
  • Ograniczenia możliwości sprzedaży uszkodzonych przez grad owoców oraz wpływu gradobicia na ich cenę.

Wiedza ta pozwala nam przywoływać argumenty prawne, które wzmacniają racje przemawiające za dopłatą odszkodowania za skutki gradobicia.

Współpracujemy z doradcami sadowniczymi i rzeczoznawcami. Wspomagają nas swoimi kwalifikacjami praktycznymi i doświadczeniem, doradzają, podczas omawiania zagadnień stricte sadowniczych.

Kancelaria oferuje jasne zasady współpracy. Po przeprowadzonej przez nas analizie, to Ty decydujesz o dalszych krokach oraz o tym, czy chcesz powierzyć nam dalsze prowadzenie Twojej sprawy. Do każdego problemu podchodzimy indywidualnie oraz z pełnym zaangażowaniem. Sprawy wszystkich naszych klientów traktujemy priorytetowo. Oferujemy niezbędne wsparcie na każdym etapie postępowania. Udzielamy pomocy w zebraniu niezbędnej dokumentacji. Reprezentujemy klienta przed ubezpieczycielem na etapie postępowania likwidacyjnego oraz na etapie postępowania sądowego.

Częstymi problemami naszych klientów, w przypadku spraw o odszkodowanie za skutki gradobicia, przymrozków, suszy – są zaniżone wypłaty odszkodowań. Wynikają one z przyjęcia przez ubezpieczyciela zaniżonej wysokości szkody. Proces ustalania wysokości szkody często jest zawiły i wymaga wiedzy eksperta, która pozwala go zrozumieć, a następnie zastosować argumentację mającą na celu uzyskanie wyższego odszkodowania. Nasze bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw „gradowych” pomoże zrozumieć argumenty ubezpieczyciela i skutecznie je zakwestionować.

Ważne! Ile czasu jest na dochodzenie odszkodowania za skutki gradobicia w uprawach?

Dochodzenie odszkodowania za gradobicie możliwe jest w okresie 3 lat od wystąpienia szkody. Termin na dochodzenie roszczenia kończy się z upływem roku kalendarzowego w którym miała miejsce szkoda. Co to znaczy w praktyce? Jeśli szkoda wystąpiła w 2019 roku, o dopłatę odszkodowania możesz ubiegać się do końca roku 2022. Jeśli szkoda wystąpiła w 2020 o dopłatę odszkodowania możesz ubiegać się do konca 2023 r. dla szkód z 2021 r., termin wynosi do końca 2024 r. Należy pamiętać, że w tym terminie nie wystarczy ubezpieczyciela wezwać do zapłaty. W tym terminie należy zazwyczaj wytoczyć powództwo przeciwko ubezpieczycielowi, bądź zawezwać do próby ugodowej, bądź wszcząć mediację.

Jeśli masz wątpliwości czy uzyskałeś pełną kwotę odszkodowania, pomożemy Ci krok po kroku przeanalizować, czy należy Ci się wyższa rekompensata.

Jakiej wysokości należy się odszkodowania za gradobicie w sadzie? Powołanie orzeczeń sądów

Pamiętaj, że odszkodowanie powinno być wypłacone w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w wyniku wystąpienia gradobicia. Zgodnie z art. 805 §2 k.c. ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w wysokości rzeczywistej szkody. Ustalenie rzeczywistej szkody powinno nastąpić z uwzględnieniem zapisów umownych, jednak należy mieć przede wszystkim na uwadze regulacje zawarte w art. 361 k.c. oraz art. 363 k.c. 

Oznacza to tyle, że odszkodowanie za skutki gradobicia powinno zrekompensować uszczerbek majątkowy doznany przez poszkodowanego na skutek gradobicia. Odszkodowanie powinno pokryć poniesioną przez sadownika stratę oraz utracone korzyści.

Warto w tym miejscu przywołać orzeczenia sądów. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2013 r., sygn. akt II Ca 1022/13 „za utrwalone w orzecznictwie Sądu Najwyższego należy uznać stanowisko, wedle którego dla ustalenia pojęcia szkody ubezpieczeniowej należy sięgać do odpowiednich regulacji zawartych w kodeksie cywilnym” (por. uchwały SN z dnia 18 marca 1994 r., III CZP 25/94, OSNC 1994, nr 10, poz. 188, LEX nr 4054 i z dnia 15 listopada 2001 r., III CZP 68/01, OSNC 2002, nr 6, poz. 74, LEX nr 49443 oraz wyrok SN z dnia 11 czerwca 2003 r., V CKN 308/01, LEX nr 157324). Na takim stanowisku stoją także sądy rejonowe i okręgowe rozpoznające daną sprawę. W powołanych orzeczeniach Sąd Najwyższy podkreślił, że nie ma różnicy w pojęciu szkody w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego, gdyż w obu wypadkach chodzi o utratę lub zmniejszenie aktywów bądź powstanie lub zwiększenie pasywów osoby poszkodowanej. Takie stanowisko potwierdzają także orzeczenia sądów rejonowych i okręgowych. Spełnienie postulatu ustalania pojęcia szkody ubezpieczeniowej poprzez sięganie do odpowiednich regulacji zamieszczonych przez ustawodawcę w kodeksie cywilnym oznacza konieczność skorzystania z kodeksowego rozumienia pojęcia szkody i związku przyczynowego między zdarzeniem wywołującym uszczerbek a szkodą. W tym kontekście powstaje więc konieczność sięgnięcia do ogólnych reguł kodeksu cywilnego, odnoszących się do zakresu od-szkodowania, w szczególności do art. 361 k.c. Zasada pełnej kompensacji szkody jest z reguły również potwierdzona także w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń.

Zaznaczyć trzeba także, że ubezpieczyciel wypłacając, odszkodowanie za gradobicie w sadzie kieruje się przede wszystkim obowiązującymi w dacie zawierania polisy ubezpieczeniowej ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Określają one specyfikę danego ubezpieczenia. Ogólne warunki ubezpieczenia powinny być sformułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały.

Sąd Okręgowy w Radomiu z dnia 31 października 2018 r. sygn. akt I C 6/17 wydał orzeczenie zgodnie z którym „Oceniając sposób wyliczenia odszkodowania przez pozwane towarzystwo ubezpieczeń, Sąd miał również na uwadze treść art. 385 § 2 k.c., zgodnie z którym, wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta który winien być poinformowany (orzeczenie Sądu Najwyższego z 29 listopada 2013 r.,I CSK 87/13, Legalis). Sformułowanie wzorca umownego w sposób niejednoznaczny, nietransparentny czy niezrozumiały obciąża w całości podmiot, który odpowiada za jego sporządzenie czy redakcję, a zatem w niniejszej sprawie – pozwany zakład ubezpieczeń. Co się zaś tyczy wyliczonego odszkodowania przez pozwanego i odniesienia użytej metodologii do obowiązujących ogólnych warunków ubezpieczenia, to w ocenie Sądu nie budzi wątpliwości, iż cały proces ustalenia wysokości szkody nie był przeprowadzony przez pozwanego w sposób jasny, transparentny, zrozumiały dla przeciętnego adresata, a zatem w taki sam sposób należało ocenić zapisy OWU w zakresie ustalania wysokości szkody”.

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na otrzymanie satysfakcjonującego odszkodowania – zapraszamy do kontaktu! Barbara Wojtas radca prawny Wojtas i Wojtas Radcy Prawni Barbara Wojtas Jakub Wojtas s.c.

Otrzymaj jasną i klarowną odpowiedź na Twoje prawne wątpliwości

Skorzystaj z profesjonalnej porady prawnej online, której udzielimy Ci nawet w 1 dzień. Wygodnie, szybko i bez wychodzenia z domu. Wypełnij krótki formularz i dołącz niezbędne dokumenty. Nasz zespół radców prawnych dokładnie przeanalizuje Twoje pytanie i wróci do Ciebie z gotową telefoniczną odpowiedzią.

Zaufali nam

kakareko wojciech
Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00