Regulamin strony

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ŚWIADCZENIA PORAD PRAWNYCH ONLINE

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej działającej pod adresem www.wojtasrp.pl oraz świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną poprzez stronę internetową działającą pod adresem www.wojtasrp.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. ze zm.) przez Kancelarię Wojtas i Wojtas Radcy Prawni Barbara Wojtas Jakub Wojtas s.c. z siedzibą w Fastach ul. Przytorowa 38, 15-694 Białystok – Fasty, NIP:9662099798, REGON:362560402, jak również warunki zawierania, odstąpienia od umowy o świadczenie usług, tryb postępowania reklamacyjnego i metody rozstrzygania sporów oraz politykę prywatności.
 2. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i do przestrzegania jego postanowień z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej, bądź rozpoczęcia korzystania z usług prawnych drogą elektroniczną oferowanych przez Kancelarię.

§2 Definicje

Wskazane niżej określenia rozumiane są w sposób następujący:

 1. Kancelaria – Kancelaria Wojtas i Wojtas Radcy Prawni Barbara Wojtas Jakub Wojtas s.c. z siedzibą w Fastach ul. Przytorowa 38, 15-694 Białystok – Fasty,  NIP:9662099798, REGON:362560402, podmiot udostępniający Stronę internetową oraz świadczący usługi drogą elektroniczną za pomocą Strony internetowej.
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystające z usług elektronicznych dostępnych w ramach Strony internetowej, w tym korzystające z Porad prawych online świadczonych przez Kancelarię.
 3. Konsument – Usługobiorca dokonujący z Kancelarią czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Porada prawna online – porada prawna udzielona Usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej www.wojtasrp.pl.
 5. Analiza odszkodowania – analiza odszkodowania sporządzana Usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej www.wojtasrp.pl.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 7. Strona internetowa – narzędzie o nazwie: www.wojtasrp.pl, służące do świadczenia usług elektronicznych.
 8. Umowa – umowa o udzielenie Usługobiorcy porady prawnej, która zostaje zawarta poprzez wysłanie zapytania na stronie www pod adresem www.wojtasrp.pl, a następnie poprzez odpowiedź na to zapytanie przez e-mail, zawierającą wycenę usługi i opis formy realizacji usługi, która dochodzi do skutku poprzez dokonanie płatności przez Klienta.
 9. Usługa elektroniczna – oferowana przez Kancelarię usługa polegająca na przeglądaniu Strony internetowej, bądź świadczeniu Porady prawnej online.

§3 Wymagania techniczne

Do korzystania z Usług elektronicznych oferowanych przez Kancelarię niezbędny jest dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa oraz dostęp do poczty elektronicznej.

§4 Zasady korzystania ze strony internetowej

 1. Usługobiorca po zaakceptowaniu Regulaminu ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać, bez dokonywania zmian w treści, zawartość niniejszej Strony internetowej, pod warunkiem, że:
 1. treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach niekomercyjnych,
 2. każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich.
 1. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących część Strony internetowej.
 2. Usługobiorcy mogą korzystać ze Strony internetowej wyłącznie w poszanowaniu przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich przepisów prawa cywilnego. 
 3. Usługobiorca nie może wykorzystywać przez siebie należących do Kancelarii, znaków: osobno ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie, z wyjątkiem indywidualnej zgody wyrażonej przez Kancelarię w formie pisemnej. 

§5 Umowa o świadczenie usług prawnych drogą elektroniczną

 1. W celu uzyskania Porady prawnej online Usługobiorca zobowiązany jest do wysłania pytania poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej (formularz zawiera obowiązkowe pola do wypełnienia takie jak imię, adres email, telefon kontaktowy, wiadomość) a także zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. W celu uzyskania analizy odszkodowania Usługobiorca zobowiązany jest do wysłania pytania poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej (formularz zawiera obowiązkowe pola do wypełnienia takie jak imię, adres email, telefon kontaktowy, wiadomość) a także zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Kancelaria może zwrócić się do Usługobiorcy o udzielnie dodatkowych informacji lub przesłanie dodatkowych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego udzielenia Porady prawnej online bądź sporządzenia analizy odszkodowania.
 4. Dokonanie zapłaty jest równoznaczne z oświadczeniem woli zawarcia Umowy, jak również z zaakceptowaniem Regulaminu. Umowa jest zawierana z chwilą uznania rachunku bankowego Kancelarii.
 5. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody i inne negatywne konsekwencje leżące po stronie Usługobiorcy, spowodowane wadliwym działaniem systemu e-mail / telefonu Usługobiorcy, dostępu do internetu lub wadliwym podaniem powyższych danych.
 6. W przypadku braku możliwości wykonania Umowy, Kancelaria niezwłocznie zawiadomi o tym Usługobiorcę i umożliwi mu rezygnację z Porady prawnej online oraz zwróci Usługobiorcy zapłacone przez niego wynagrodzenie.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Usługobiorca będący Konsumentem, w związku z faktem, że Umowa zostaje zawarta na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Do czasu spełnienia świadczenia Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy, którego może dokonać poprzez:
 1. e-mail zawierający oświadczenie o odstąpieniu wysłany na adres: barbara@wojtasrp.pl,
 2. pocztą, albo w inny sposób składając takie oświadczenie według udostępnionego na stronie wzoru.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. Kancelaria na obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Kancelaria dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 3. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje, jeżeli wykonywanie udzielenia Porady prawnej online rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Kancelarię o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje mogą być składane pisemnie na adres Kancelarii wskazany w § 1 ust. 1, bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: barbara@wojtasrp.pl.
 2. W reklamacji Usługobiorca powinien wskazać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Brak podania przedmiotu reklamacji lub okoliczności uzasadniających reklamację może uniemożliwić rozpoznanie reklamacji lub też spowodować negatywne rozpatrzenie reklamacji.
 4. Kancelaria jest obowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Nieudzielenie odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, uważa się za uznanie reklamacji.

§8 Rozstrzyganie sporów

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich ( Dz. U. z 2016 roku poz. 1823) jak również z innych sposobów polubownego rozwiązywania sporów.
 2. Usługobiorca może skierować również sprawę na drogę postępowania sądowego.

§9 Polityka prywatności

 1. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

§10 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Kancelarię będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Kancelarii.

Otrzymaj jasną i klarowną odpowiedź na Twoje prawne wątpliwości

Skorzystaj z profesjonalnej porady prawnej online, której udzielimy Ci nawet w 1 dzień. Wygodnie, szybko i bez wychodzenia z domu. Wypełnij krótki formularz i dołącz niezbędne dokumenty. Nasz zespół radców prawnych dokładnie przeanalizuje Twoje pytanie i wróci do Ciebie z gotową telefoniczną odpowiedzią.

Zaufali nam

kakareko wojciech
Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00