Odszkodowania za wypadki w gospodarstwie rolnym

Prowadząc gospodarstwo rolne, należy mieć świadomość w jaki sposób można zabezpieczyć się w przypadku wystąpienia szkody spowodowanej osobie trzeciej działaniem rolnika, bądź w mieniu osoby trzeciej, a także w przypadku powstania szkody dla samego rolnika w związku z doznaniem np. obrażeń ciała, bądź w przypadku szkody w majątku rolnika np. związanej z działaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (przymrozków, gradu, huraganu, ognia, suszy itp.). 

Warto również w powyższym kontekście wiedzieć jakie ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, które bezwzględnie powinien posiadać rolnik posiadający gospodarstwo rolne oraz jakie ubezpieczenia warto posiadać, mając na uwadze profil prowadzonego gospodarstwa w zależności od tego np. czy rolnik nastawiony jest na produkcję roślinną czy zwierzęcą. Należy mieć świadomość, że ubezpieczenia możemy podzielić na ubezpieczenia osobowe (np. ubezpieczenie NNW) oraz ubezpieczenia mienia, czyli ubezpieczenia dotyczące posiadanego majątku (np. ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie upraw rolnych, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich).

Ubezpieczenie OC rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Pierwszym podstawowym ubezpieczeniem, które powinien posiadać każdy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne jest ubezpieczenie OC rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (w skrócie OC rolnika). 

Kto musi posiadać ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego?

OC rolnika jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Oznacza to, że każdy posiadacz, bądź współposiadacz użytków rolnych powyżej 1 ha a także posiadacz gospodarstwa o mniejszej powierzchni, ale prowadzący na nim produkcję rolną obowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Umowa ubezpieczenia OC rolnika zawierana jest na okres 12 miesięcy. 

Kiedy przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC rolników?

O odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC rolnika można się ubiegać w przypadku gdy rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym wyrządzili szkodę osobie trzeciej, bądź w mieniu osoby trzeciej. Co ważne, nie każda szkoda będzie objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach ww. ubezpieczenia. Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność jedynie za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. A zatem jeśli np. bydło przepędzane przez rolnika przez drogę spowoduje szkodę w jadącym drogą samochodzie, właściciel pojazdu będzie miał prawo żądać odszkodowania z ubezpieczenia OC rolnika, ponieważ szkoda została wyrządzona przez rolnika w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, który w sposób nieprawidłowy zabezpieczył przepędzane bydło. 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Prowadząc gospodarstwo rolne, rolnik oraz domownicy narażeni są na liczne niebezpieczeństwa występujące w gospodarstwie, mogące doprowadzić do wypadków, w wyniku których rolnik, bądź domownicy mogą doznać obrażeń ciała. Wówczas warto posiadać ubezpieczenie NNW, które ma zastosowanie w przypadku doznania przez ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczyciel po ustaleniu wysokości uszczerbku wypłaca odszkodowanie wcześniej ustalone w polisie ubezpieczeniowej za każdy procent doznanego uszczerbku oraz zwraca koszty związane z leczeniem. 

Ubezpieczenie mienia

Rolnik prowadzący działalność gospodarczą powinien również pamiętać o ubezpieczeniu własnego mienia, czyli m. in. ubezpieczeniu budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczeniu upraw i zwierząt gospodarskich. 

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Konieczność posiadania przez rolnika ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych stanowi obowiązek ustawowy. Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem. W przypadku powstania szkody w budynku na skutek zdarzenia losowego (np. ognia, huraganu, podtopienia, powodzi) ubezpieczonemu przysługuje odszkodowanie. Szkoda szacowana jest wówczas przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela, który wykonuje oględziny zniszczonego budynku i na tej podstawie ubezpieczyciel dokonuje wypłaty odszkodowania. 

Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

Rolnicy nastawieni na produkcję roślinną (np. zbożową, warzywną, owocową w tym sadowniczą), bądź na produkcję zwierzęcą powinni pomyśleć o ubezpieczeniu upraw rolnych oraz zwierząt gospodarskich od niekorzystnych zdarzeń losowych takich jak np. przymrozki, gradobicie, powódź, huragan, a w przypadku zwierząt również uboju z konieczności. Co istotne, producenci rolni mają możliwość skorzystania z tzw. dotowanych ubezpieczeń, w zakresie których istnieje możliwość sfinansowania składki z budżetu państwa do wysokości 65%. 

Ważne jest by o ubezpieczeniu pomyśleć wcześniej. Wówczas np. rolnik posiadający ubezpieczenie sadu od skutków gradobicia w przypadku powstania szkody gradowej w uprawie sadowniczej może liczyć na odszkodowanie rekompensujące stratę w związku z uszkodzeniem owoców i obniżeniem plonu. Często jednak zdarza się, że przyznane odszkodowanie jest zaniżone. 

Co zatem zrobić by wysokość wypłaconego odszkodowania była satysfakcjonująca? 

Ważne jest aby już bezpośrednio po powstaniu szkody skorzystać z pomocy doświadczonego specjalisty, który poprowadzi nas przez cały proces likwidacji szkody.  Warto w takiej sytuacji zwrócić się o pomoc do radcy prawnego, bądź adwokata, który w razie potrzeby będzie mógł nas reprezentować również na etapie postępowania sądowego. Ważne jest aby od początku zadbać o wszelkie szczegóły związane z szacowaniem wysokości szkody, ponieważ w przypadku procesu sądowego może to mieć duże znaczenie dla ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. 

Dodaj komentarz

Otrzymaj jasną i klarowną odpowiedź na Twoje prawne wątpliwości

Skorzystaj z profesjonalnej porady prawnej online, której udzielimy Ci nawet w 1 dzień. Wygodnie, szybko i bez wychodzenia z domu. Wypełnij krótki formularz i dołącz niezbędne dokumenty. Nasz zespół radców prawnych dokładnie przeanalizuje Twoje pytanie i wróci do Ciebie z gotową telefoniczną odpowiedzią.

Zaufali nam

kakareko wojciech
Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00